2019 Playoff vs Denton Ryan 58-20 L

18 CAR  |  113 YDS  |  6.3 AVE  |  29 LONG  |  2 TD